Welcome to School of Public Administration, SCU

Chinese version

Education

The world is equally shared by all and governed by laws.

Doctoral Program

Discipline Research Direction Name
Philosophy 01 Marxist philosophy YU Ping
02 Chinese philosophy MA Yaobin
03 Foreign philosophy XIONG Lin
XU Kialai
Public Administration 01 Public Administration JIANG Xiaoping
SHI Yungui
LUO Zhongshu
XIA Zhiqiang
FAN Fengchun
WANG Qian
02 Educational Economics and Management WU Min
ZHANG Hongwei
03 Social Security LUO Zhe
LI Dan
PU Xiaohong
04 Land Resource Management LIU Runqiu
05 Public Policy JIANG Xiaoping
SHI Yungui
XIA Zhiqiang
FAN Fengchun
LUO Zhe
LI Dan
WU Min
WANG Zhuo
LIU Runqiu
06 Public Sector Information Resource Management YAO Leye
WANG Qian